Gönderi Takip:

Yasal kurallar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1.GIRIS
Aşağıdaki kurallar ve şartlar, ofislerimizdeki mevcut kurallar ve
şartlarla birlikte, siz, gönderiyi gönderen ve biz, Acilex
Worldwide Service
arasındaki sözleşme hükümlerini içerir.
Gönderinizi bize teslim ettiğinizde, ordinoyu imzalayarak,
sözleşme şartlarını hem kendiniz hem de bu gönderide çıkarı
olan herkes için kabul etmiş olursunuz. Hiç bir Acilex çalışanı
veya herhangi başka bir kişi kurallarımız ve şartlarımızı
değiştirme yetkisine veya bizim adımıza taahhüt etme yetkisine
sahip değildir. Herhangi bir sözlü veya yazılı niyet beyanı,
ordinoyu imzalamadan önce veya sonra, bu sözleşmedeki
kurallar ve şartları değiştiremez.

2. TANIMLAMALAR
Şirket Acilex Worldwide Service manasında kullanılmıştır.
Gönderi tek ordino altında seyahat eden tüm belgeler ve
paketler manasında kullanılmıştır. Gönderi detaylarının tam ve
doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Ordino (WB) her
gönderiye eşlik etmek zorunda olan bir belgedir ve bu belge
gönderici, alıcı, gönderinin muhteviyatı, vergiler ve sigorta gibi
detayları içerir. Bu belgeyi doldurmakla gönderinizle ilgili bilginin doğruluğunu, eksiksiz olduğunu garanti etmiş
olursunuz. Biz, bizi, vesaire ifadeleri bağlı şirket, iştirakler veya Acilex Worldwide Service’in herhangi bir şubesi ve onların çalışanları, acenteleri ve temsilcileri manasında kullanılmıştır. Yasaklanmış maddeler, Türkiye’de yürürlükte olan kanun tüzük ve yönetmelikler tarafından yasaklanmış tüm eşya ve maddeler veya şirket tarafından taşınan diğer malların taşınmasını tehlikeye sokabilecek eşya ve maddeler manasında kullanılmıştır. Kabul edilmeyen gönleriler, Acilex Worldwide Service tarafından yürürlükteki taşınması kabul edilmeyen eşya ve maddeler manasında kullanılmıştır. Sınırlama getirilmiş veya yasaklanmış maddeler listesi ofislerimizde mevcuttur.

3.DENETLEME HAKKI
Şirket, taşıma sırasında gönderinizin muhteviyatı ile ilgile herhangi bir şüphe durumu oluşursa, gönderinizi herhangi bir sebeple açma ve inceleme hakkına sahiptir. Ordinoyu imzaladığınızda bunu kabul etmiş sayılırsınız.

4. ÜCRETLER

4.1. Acilex taşıma ücretleri ofislerimizde mevcuttur.
4.2. Ücretlendirme, büyük olan tercih edilmek şartıyla, gerçek veya volumetrik ağırlığa göre yapılır.
4.3. Alıcıya veya üçüncü şâhısa faturalama yapmamızı istediğiniz takdirde, eğer alıcı veya üçüncü şahıs gönderiyi almayı veya ödeme yapmayı reddederse, tüm taşıma ücretlerini ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

5. ŞİRKET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket gönderinizin kaybı, zarara uğraması veya tahrip olması durumunda sorumluluğu yalnızca çalışanlarının ihmalkârlığı olması durumunda kabul eder.

6. YÜKÜMLÜLÜK LIMITLERI

6.1. Yükümlülüğümüz, gönderinizin sigortalanmamış olması durumunda, herhangi bir sebeple oluşan tüm hasar ve kayıplarda, herhangi bir gönderi için, aşağıdaki üç miktarın en azı ile limitlidir: 500,000 rol; Uğranılan kayıp veya zararın gerçek miktarı. Gönderinin gerçek değeri. Bu sizin veya başkaları için herhangi bir ticari veya yegane değeri olan varlıkları kapsamaz.
6.2. Gerçek değer, gönderinizi kabul ettiğimiz yer ve zamanda belirlenen aşağıdakilerin en azı manasında kullanılmıştır.
Belgeler:
- Belgelerin tamir veya değiştirme maliyeti veya
- Belgelerin yeniden yapılması ve yeniden düzenlenmesinin maliyeti.
Paketler:
- Paketlerin tamir veya değiştirme maliyeti veya
- Paketin yeniden satış değeri veya adil piyasa değeriPaketin gerçek değeri, esas değeri artı yüzde 10’ dan daha fazla olamaz.

7. YÜKÜMLÜLÜK KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER

7.1. Şirket normal dağıtım planına göre gönderinizi teslim etmek için her türlü makul çabayı gösterecektir, fakat bunlar garanti edilmemiştir ve sözleşmenin bir parçası değildir.
7.2. Şirket kendi kontrolü dışındaki hallerden kaynaklanan gönderinin kaybı, hasara uğraması ve yanlış teslimi durumlarında yükümlü değildir. Bunlar:
* Doğal afetler, örneğin: deprem, fırtına, kasırga ve sel.
* “Büyük şiddet”, örneğin, tren çarpışması veya ambargo.
* Herhangi bir kusur veya gönderinin doğası ile ilgili karakteristik, şirket gönderiyi teslim aldığında bilgisi dahilinde olsa dahi.
* Şirket dışındaki biri tarafında gerçeklesen her hangi bir hadise veya ihmal. Örneğin:
- Gönderici;
- Alıcı;
- İlgili üçüncü şahıs;
- Diğer hükümet kurumları;
- Direkt olarak hizmet vermediğimiz yerlerde hizmet anlaşmasına girdiğimiz diğer taşıyıcı veya üçüncü şahıslar.
7.3. Şirket elektrik veya elektromanyetik hasarlar için veya elektronik veya fotografik resim kayıtlarının kaybından sorumlu değildir. Bu durumda tüm risk göndericiye aittir.
7.4. Şirket, ister sözleşmeden isterse diğer medeni hukuk davalarından kaynaklanan veya bizim hatamız veya ihmalimizden oluşan aşağıdaki durumlar için sorumlu değildir:* Aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı kalmayan dolaysız veya özel tazminat gerektiren hasarlar veya kayıplar: is ilişkisini veya sözleşmeyi bozma, diğer sözleşmeleri zamanında imzalamamak, gelir kaybı, karlar, pazar, taşıma gecikmesinden kaynaklanan kayıp veya hasarlar; gönderinin muhteviyatından kaynaklanan diğer çıkar kayıpları.Diğer dolaysız kayıplar.

8. GÖNDERİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Gönderici, ordinodaki yetki verme imzası ile yükümlüdür:
- Gönderinin muhteviyatı usulüne uygun olarak tanımlanmıştır ve alıcının adresi doğru, tam ve okunabilir bir şekilde tamamlanmıştır;
- G önderinin muhteviyatı, taşıma esnasındaki olağan risklere karsı korunmak amacıyla, etiketlenmiş ve paketlenmiştir.
- Gönderinin muhteviyatı yasaklanmamış veya kısıtlandırılmamıştır.
- Şirket ofislerindeki yürürlükteki yönetmeliklere göre her tür tehlikeli maddeleri beyan etmiştir, aksi takdirde göndericiye geri iade edilir.
- Taşıma ücreti için son ödeme tarihini geçirmemek.
8.2. Paragraf 8.1’ deki ifadelerden herhangi birinin dışına çıkması durumunda, gönderici tek sorumludur ve şirkete yarattığı dolaysız veya dolaylı her türlü zararı ödemek zorundadır. (hukuki masraflar da dahil)
8.3. Gönderici, gönderide menfaati olan herhangi üçüncü bir şâhısa gönderi ile ilgili olarak şirkete karsı talepte bulunma veya yazılı istekte bulunma izni vermeyeceğini temin eder. Gönderici, şirketin hatası olsun veya olmasın gönderi de menfaati olan üçüncü şahıs davalarına karsı şirkete olan zararı veya masrafları ödeyeceğini temin eder.

9. TALEPLER

9.1. gönderinin kaybolması (kaybolan teslimleri de içerir) veya hasara uğraması durumunda talep hakkı, sadece aşağıdaki şartları taşıyan, göndericiye aittir.
9.2. Talep yazılı olmak ve aşağıdakiler içermek zorundadır.
* Gönderenin adı;
* Alıcının adı;
* Gönderi tarihi;
* Ordino numarası;
* Taşıma masrafları ödendiğine dair kanıt.
9.3. Taleplerin, şirket ofisimize zamanında varmasını temin için gönderi teslim alma tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. 7 gün müddetinden sonra yapılan talep başvuruları geçersiz olacaktır.
9.4. Bütün talep başvuruları şahsen veya posta ile Talep Departmanına yapılmak zorundadır.
9.5. Kayıp ve hasarlarla ilgili yükümlülüğümüz gönderinin teslim alınma tarihinden hak talebi müddeti sonuna kadar geçerlidir.

10. SİGORTA

Şirket gönderinizi sigortalamanızı tavsiye eder. Sigorta ile ilgili detaylar herhangi bir şirket ofisinde mevcuttur.


Telif hakkı © 2006 Acilex Worldwide Service'e aittir. HAKKIMIZDA